Autorizovaná měřící skupina EKOPOR Kladno, s.r.o.

byla založena v roce 1994 a je držitelem oprávnění Ministerstva životního prostředí ČR k provádění autorizovaného měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší.

p6180060Zabýváme se měřením emisí dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.,
rozhodnutím MŽP č.j.3212/740/03 ze dne 30.09.2003
č.j. 4104/740/03 ze dne 05.11.2003.

Platnost autorizace je zákonem č. 201/2012 Sb.§33, odst.2 stanovena na dobu neurčitou.

Platnost akreditace - Osvědčení o akreditaci č. 328/2012 pro zkušební laboratoř EKOPOR č. 1556 platné do 18.05.2017.

p6180062
Měřením emisí a ekologickým poradenstvím se zabýváme již od roku 1992.

Od této doby jsme zastupovali a zastupujeme řadu významných průmyslových podniků.

Naše dlouhodobé praktické zkušenosti a neustálé další sebevzdělávání v této problematice jsou pro naše zákazníky zárukou kompletního a především kvalitního servisu.

Pracujeme po celém území ČR
dle zákona č.201/2012Sb. - Zákon o ochraně ovzduší
a Vyhlášky č. 415/2012 Sb.


Měříme emise stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

DSC_0004
Kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva
Kogenerační jednotky - pístové spalovací motory

- tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)
- oxid siřičitý (SO2) (kontinuální odběr)
- oxidy dusíku (NOx) (kontinuální odběr)
- oxid uhelnatý (CO) (kontinuální odběr)
- suma CxHy (kontinuální odběr)
Pomocné veličiny:
kyslík (O2) (kontinuální odběr)
teplota, tlak a vlhkost nosného plynu
rychlost a množství proudící vzdušniny

DSC_10001-001Lakovny, tiskárny a laminátovny
- tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)
- suma organických látek jako TOC (kontinuální odběr)
- rychlost a množství proudící vzdušniny
- vlhkost

DSC_0009Dřevozpracující průmysl a jiné technologie
- tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)
- rychlost a množství proudící vzdušniny
- vlhkost

DSC_0017Čerpací stanice pohonných hmot
- měření účinnosti rekuperace benzínových par 1. a 2. stupně
- rychlost a množství proudící vzdušniny
- vlhkost

Mám zájem o služby:Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Kompletní ekologický servis
Ekologické poradenství
Školení
Přednášková činnost
Jiný dotaz
Jméno a Příjmení:
Emailová adresa:
Telefon:
Další poznámky:
Chcete-li prokázat, že jste člověk, prosím vyřešte  + *