EKOPOR Kladno, s.r.o. č. 1556

DSC_10013Naším prvořadým zájmem je spolehlivost vydávaných informací, která je podmíněna kvalitou produkovaných výsledků a následných závěrů.

Proto se snažíme neustále modernizovat technické zázemí, které je pravidelně testováno kalibrační laboratoří tak, aby splňovalo veškeré podmínky kvality, stanovené (ČSN P CEN/TS 15675).


Vedoucí zkušební laboratoře EKOPOR
Ing. Marek Topinka

+420 603 781 009DSC_10004


Při veškerých úkonech se naši pracovníci řídí požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025 a souoborem opatření, jejichž cílem je zajistit ty nejlepší podmínky pro správné a kontrolované používání zkušebních metod a dalších postupů uplatňovaných ve zkušební laboratoři.


Osvědčení o akreditaci č. 328/2012 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Platnost do 18.05.2017

Emise - rozsah akreditace:
stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku
oxidů dusíku
oxidu uhelnatého
oxidu uhličitého
oxidu siřičitého
kyslíku
organického uhlíku
tuhých znečišťujících látek


DSC_10001-001


Veškerá tato opatření jsou součástí Příručky kvality, která byla vypracována podle pokynů ČSN ISO 10013:1996 (Směrnice pro vypracování příruček kvality), na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN P CEN/TS 15675 Kvalita ovzduší - Měření emisí a doplněna podle stávajících platných dokumentů Evropské akreditace, vydaných ČIA.

Popsaný systém zahrnuje nejen organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro řízení kvality laboratorní činnosti ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17025, ale rovněž definuje úkoly, kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků a zároveň slouží jako dokumentace celého systému kvality, pro zajištění kvality prováděných zkoušek i jako informace o systému kvality pro Český institut pro akreditaci, o.p.s. a zákazníky.


Mám zájem o služby:Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Kompletní ekologický servis
Ekologické poradenství
Školení
Přednášková činnost
Jiný dotaz
Jméno a příjmení *:
Emailová adresa *:
Telefon *:
Další poznámky:
Dokažte, že jste člověk! Vyřešte tento příklad  - *