Autorizace - měření emisí


Rozsah autorizace

SO2

kontinuální měření metodou nedisperzní infračervené absorpční spektrometrie

CO
kontinuální měření metodou nedisperzní infračervené absorpční spektrometrie
stanovení elektrochemickým článkem

NOx
kontinuální měření metodou chemiluminescenční
stanovení elektrochemickým článkem

Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
kontinuální měření metodou plamenoionizační

Tuhé znečištující látky (TZL)
gravimetricky, jednorázovými odběry odb